Film jest uzupełnieniem książki: Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb

Opowiadają: Ewa Kur i Roman Drzeżdżon (http://belok.kaszubia.com/category/ka...)

realizacja: Piotr Lessnau

muzyka: kościerska grupa muzyczna Strzecha


 

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o przyrodzie na Kaszubach lub poznać kilka ciekawych historii o zwierzętach, to zajrzyj do tej książeczki


 

Statki/Bôtë

Jak zro­bić sta­tek z papieru?

To bar­dzo pro­ste! Wystar­czy przy­go­to­wać kartkę (naj­le­piej w for­ma­cie A4), a potem skła­dać ją według pew­nej zasady.

Całą zabawę opi­sa­li­śmy w książce: Werónka pòznôwô kùl­turã Kaszëb.
W niej sta­tek był potrzebny dla pew­nego Kla­ba­ter­nika (postać z kaszub­skich mitów), który chciał wypły­nąć w daleki rejs. Gdy był gotów na wielką podróż, ruszył w stronę portu, by popły­nąć daleko od lądu, za hory­zont. Ale nie­stety oka­zało się, że jego uko­chany sta­tek znik­nął!!!
Nie mogli­śmy patrzeć jak nasz boha­ter smuci się i cierpi. Stwo­rzy­li­śmy zatem nowy sta­tek z papieru! Za pomocą pla­ste­liny ule­pi­li­śmy też rządną przy­gód towa­rzyszkę – małą Werónkę 🙂

Zachę­cam do obej­rze­nia filmu, w któ­rym poka­za­li­śmy krok po kroku jak z powstaje sta­tek dla kaszub­skiego Kla­ba­ter­nika🙂

Robimy statki_instrukcja_fragment książki

Fragment książki: Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb


 

Lalki/Pùpczi

Pomysł na świetną zabawę

W książce: Werónka pòznôwô kùl­turã Kaszëb pokaza­li­śmy jak można wyko­nać samemu lalkę.

Werónka chciała dowie­dzieć się w jaki spo­sób bawiła się kie­dyś jej mama, tata, bab­cia i dzia­dek.
Jej mama uwiel­biała ska­kać i „grać w gumę”. Tata grał w „kap­sle”, a bab­cia uwiel­biała robić ze sta­rych i nie­po­trzeb­nych już szma­tek lalki.

Posta­no­wi­li­śmy też spró­bo­wać takich zabaw. Zobacz w jaki spo­sób zro­bi­li­śmy teatrzyk, w któ­rych główne role odgry­wały szma­ciane kukiełki.

fragment książki. Ilustracje z poradnikiem jak zrobić kukiełkę.

Fragment książki: Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb

Jigra w gùmã/gra w gumę

Gramy w "Rôz, dwa, trzë"

Przyjrzyj się dokładnie jak skakać w grę "Raz, dwa, trzy". To bardzo prosta gra.

Zaczynamy od kostek, a potem "hop" w górę...

instrukcja gry

Fragment książki: Werónka pòznôwô kùlturã Kaszëb